John 14-12: “Size gerçeği söylüyorum, bana inancı olan herkes, benim yaptığım mucizeleri gerçekleştirebilir, ve hatta bunlardan daha da büyüklerini yapacaksınız siz.”

İsa’nın hayatında çarpıcı olan yönlerden biri de yaptığı mucizelerdir. İncil’e göre, İsa suyun üzerinde yürümüştür, beş bin kişiyi beş somun ekmek ve iki balıkla doyurmuştur, suyu şaraba dönüştürmüştür ve ölüleri diriltmiştir. Bunlara rağmen, mucizelerinin en anlamlısı gerçekleştirdiği şifalardır. Bu şifalara şunlar dahildir: paralize olma, topallık, ateş, katalepsi, kanama, cilt hastalıkları, akıl hastalıkları, ruhsal sahiplenmeler (obsesyon), sağırlık ve körlük. Bu şifaların çoğu ise ellerini üzerine koyarak gerçekleştirilmiştir. Buna Yeni Ahit’te sık sık değinilmiştir, Luke 4:40 şöyle der: “Güneş batarken, insanlar İsa’ya çeşitli rahatsızlığı olanları getirdi, ve o her birinin üzerine ellerini koyarak, onları şifalandırdı.”

Matthew 8:14-15’de, İsa Peter’ın kayınvalidesinin ateşini şifalandırmak için dokunmayı kullanır. Mark 1:40-42’de leprosi’li bir erkeği şifalandırmak için ellerini kullanır. Luke 5:12-13’de de bundan bahsedilmektedir. Matthew 20:29-34’de İsa’nın iki kör adamı şifalandırmak için ellerini onların gözlerinin üzerine koyduğu anlatılır ve Mark 8:22-25’de bir diğer kör adamı şifalandırmak için ellerini kullanır. Mark 7:32 35’de konuşamayan ve sağır bir adamı dokunmayı kullanarak şifalandırır. Luke 7:12-15’de, İsa ölü bir adamın tabutunu elleyerek hayata döndürür ve Luke 8:49-55’de İsa dokunmayı kullanarak ölü bir kızı hayata geri döndürür.

Reiki uygulamaları ile İsa’nın ellerini üzerine koyarak yapmış olduğu şifalar arasında bir çok benzerlik vardır. Önemli benzerliklerden biri, İsa’nın şifalandırma gücünü başkalarına geçirebilmesidir ki bu Reiki inisiyasyon işlemine benzer. Luke 9:1-2’de okuyoruz ki, İsa oniki havarisine şeytanları çıkartma ve rahatsızlıkları şifalandırma gücü vermiştir. İsa’nın havarilerine hangi yöntemle şifalandırma gücü verdiğini bilmiyoruz, fakat bu gücü onlara geçirebilmiş olması gerçeği Reiki ile çok önemli bir benzerliği olduğunu göstermektedir.

İsa’nın şifalandırma sistemindeki bir diğer Reiki’ye olan benzer özellik ise inançtır. İnanç onun gerçekleştirdiği bir çok şifa için gerekli olsa bile, öyle gözüküyor ki İsa’nın ellerini kullanarak gerçekleştirdiği şifalarda inanç şart değildi. Mark 6:5-6 şöyle der: “O orada hiç bir şifa yapamazdı, sadece ellerini bir kaç hasta insanın üzerine koyar ve onları şifalandırırdı. Ve onların inançsızlıkları onu şaşırtırdı” Yani, onların inancının olmaması gerçeğine rağmen, İsa yine de ellerini üzerine koyarak onları şifalandırabiliyordu. Bu Reiki’nin en önemli özelliklerinden biridir: Şifa alan kişinin inancının olması, Reiki şifasının yararlı olabilmesi için gerekli değildir.

İsa’nın gizli öğretileri olduğu ve bunları sadece şifalandırma gücü verdiği kişilere öğrettiği gerçeği Matthew 13:10-11 ve Mark 4:10-12 ve 34’de açıkca görülmektedir. Gizli bilgi aynı zamanda Reiki öğretilerinin de bir parçasıdır; semboller ve inisiyasyon işlemlerinin nasıl yapıldığı geleneksel olarak gizli tutulurlar ve sadece Reiki eğitimi alanlara sunulurlar.

İsa’nın ellerle şifa yeteneği ile mi doğduğu ya da bunu sonradan mı aldığı bilinmemektedir. Oniki ile otuz yaş arasında neler yaptığından İncil’de bahsedilmemektedir. Bir çok araştırmacı tarafından bu zaman süresi içinde İsa’nın Doğu’ya yolculuk yaptığı ve Hindistan, Tibet ve Çin’de mistik öğretiler üzerine eğitim aldığı düşünülmektedir. Eğer bu doğruysa, İsa’nın o dönem içinde bir şifa yöntemine inisiye edilmiş olması mümkündür.

Diğer taraftan, İsa’nın Tanrı’dan veya Kutsal Ruh’tan direkt bir eğitim almış olması veya doğuştan bu yeteneğe sahip olmuş olması da mümkündür. Bazı doğru bilgiler, İsa’nın şifalandırma metodlarının, Doğu Kiliseleri tarafından saklandığına ve İpek Yolu ve diğer Hindistan’a Tibet’e ve Çin’e giden ticaret yolları üzerinde seyahat eden misyonerlerine geçirildiğine işaret etmektedir. Bu şifalandırma bilgilerinin Doğu’nun dinsel öğretileri içine adapte edilmiş olması ve böylece Dr. Usui tarafından kullanılan Reiki tekniklerinin orjinal kaynağı olması mümkündür.

İsa’nın öğretilerinin ilk takipçileri bir çok gruptan meydana gelmektedir. Bu gruplardan biri Gnostisizmcilerdir. Onlar ellerle şifayı uygulamış ve onlara İsa ve havarileri tarafından geçirilmiş bir gizli öğretileri olduğunu iddia etmişlerdir. Gnostikler bir çok küçük gruplardan meydana gelmişti, bunlar arasında Doketistler, Markioniteler, ve Karpokratianlar olarak bilinenler de bulunmaktadır. Bunlar ana inançları etrafında bir bütün oluştururlardı ki bu inançlara şunlar dahildir: İsa’nın kişisel bir deneyimi veya “içsel cennet krallığı,” özgürlükleri ve kuralsızlıkları, rehber bilgiler ve kısa prensip cümleleri ve bunların içsel rehberliğe ve esinlenmeye olan yakınlığı. Onların varlığı, 1959 yılında Mısır’da keşfedilen Nag Hamadi Kütüphane’nin bir parçası olan Gnostik Yeni Ahit’in ilk dört kitabı, tarafından ispatlanmıştır. İsa’nın İncil’de sözü edilmeyen ilave öğretileri olduğu gerçeği, ikinci yüzyıl AD’de erken Kilise pederi Alexandria’lı Clement’in yazdığı bir mektup ile ispatlanmıştır. Clement mektubunda, Mark’ın gizli kitabından bahsetmekte ve bu kitabın normal kabullenilmiş kitap üzerine inşa edilmiş olduğunu fakat İsa’nın bazı özel takipçilerini için ilave bölümler içerdiğini ve bunlara “mükemmelleştirilmekte olanlar” ve “büyük gizemlere inisiye edilmekte olanlar” olarak değinildiğini söylemektedir.

İkinci yüzyılda Hristiyanlık organize olduktan sonra, onların öğretileri, Gnostikler tarafından uygulanan şifacılık veya “iyi işler” ve içsel rehberlik etrafında değil de, inanç ve kilisenin resmi öğretileri etrafında merkezlenmiştir. O zaman, kilise organizasyonunu destekleyenler, yeni gelişen Kilisenin otoritesine boyun eğmeyen Gnostikleri bastırmaya ve aforoz etmeye başlamıştır. Ayrıca, Gnostisizm’in kitaplarını da yok etmeye çalışmışlardır. Gnostiklerin yok edilmesi ve Resmi Hristiyan Kilisesi’nin kurulması ile, ellerle şifa çalışmaları, yeni Hristiyanlar tarafından kuvvetle dışlanmıştır.

İsa’nın kendi yeteneğine büyük güveni vardı ve çok kısa sürede, inanılmaz neticelerle şifalandırırdı. Onun bir çok yeteneğini mükemmelleştirdiğini ve onları yarattığı neticeleri elde etmek için kullandığı açıktır. İncil açıkca göstermektedir ki, o ellerini koyarak şifa yapmış ve bizlere de aynısını yapabileceğimizi söylemiştir.

Not: Bu yazı William Lee Rand’ın izniyle yayınlanmıştır. Yazar hakkında daha fazla bilgi ve Reikinews Dergisi için http://www.reiki.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konuk Yazar