İkizler burcunun yaşam serüveni ve diğer burçlarla olan uyumu ve uyumsuzlukları:

İkizler burcu yaşamda ki öğrenme sürecinin başladığı ana denk gelir, bu yüzden de bilgiye hiç durmadan ulaşma ve öğrendiklerini diğerlerine aktarma arzusu taşır. Yeni bilgilere adapte olabilmesi bakımından da bünyesinde değişken olma özelliğini barındırabilmesi gerekmektedir, bunu yayabilmesi için de hava gibi hafif olması gerekmektedir; yüzeysellik, adaptasyon yeteneği ve hız. Bu da ikizler burcunun hava grubundan bir burç olarak tanımlanmasına yol açar. İkizler burcu Merkürün yönetimi altında bir burçtur. Merkürün fonksiyonu hiç durmadan öğrenmek ve öğrendiklerini gene aynı şekilde hiç durmadan aktarmaktır. İkizler burcu her şeyin temelinin bilmekte yattığına inanır. Onun için aslolan değer bilgidir. Bu yüzden sürekli yeni bilgilerle karşımıza çıkar.

Boğa burcunun “benim” dediği yaşamda, ikizler burcu artık öğrenmenin gerekliliğini farketmekte ve artık “bilgi ve iletişim” demektedir.

İkizlerin sahip olduğu bilgilerin, bütün bilgilere yukardan bakan bir bilgeyle dengelenmesi gerekmektedir. Bilginin ötesinde yaşamın özünü kavramış biri ile… İkizler burcu hava grubundan ve değişken nitelikte bir burç olması sebebiyle onu dengelemek adına karşısında ateş grubundan yay burcunu görecektir.

Bilginin genişlemesi ve evrenselleşmesi ikizler- yay ekseninde paylaşıma açılır.

Her şeyin sadece bilgiyle anlaşılmasının mümkün olmadığını, bütün bilgileri harmanlayarak bundan bir yaşam felsefesi belirlenmesi gerektiğini ve bazen bütün bilgilere yukardan bakabilmek gerektiğini söyler havada hiç durmadan uçan yay burcu ikizler burcuna…

Bu yüzden yaşamın sürebilmesi için ikizler burcunun bakış açısını genişletmesi ve öğrendiği bilgileri insanlığın gelişimi için kullanması gerektiğini hatırlatmak için yay burcu ikizler burcunun yaşamına daima müdahale edecektir. Yaşamdaki dengeler burda da gene iş başındadır. Bilgiler insanın gelişmesi ve insanlığın genişlemesi için vardır ve insan geliştikçe ve insanlık genişledikçe bilgiler kültüre dönüşmeye başlayacak, kültürler de çoğaldıkça bunların birbiriyle iletişimi ve uyumsuzlukları doğacak ve bunların karşılaştırılması, düzenlenmesinin yapılması için geniş bir yaşam felsefesine sahip olunması gerekecektir. İşte yay burcu bu noktada ikizler burcunun yaşamına müdahale etmek durumunda kalacaktır. Bu ilişki sonlandığında yay burcu da gibi ikizler burcu da kendi adına düşen dersleri deneyimleyecek ve bilgiden kültüre uzanan yolda kendi yaşam felsefesini oluşturacaktır.

İkizler burcunun diğer köşelerde bulunan kendisi gibi değişken nitelikli burçlardan olan toprak elementinden başak ve su elementinden balık burcu ile yaşamları boyunca sürtüşme yaşaması da kaçınılmazdır. Bu burçlar arasında kare açı oluşmaktadır ve bu gerilimden de ikizler burcunun değişken nitelik ve hava elementinin faydalı yönlerini geliştirecek, zararlı yönlerini törpüleyecek yaşam dersleri alması muhtemeldir. Aynı şekilde başak ve balık da bu gerilimden kendilerine düşecek yaşam derslerini alacaklardır.
Kozmik kare burda da işbaşındadır.

İkizler burcuyla yaşamı boyunca da sürtüşme yaşaması kaçınılmaz olan iki burçtan biri toprak elementinden ve değişken bir burç olan başak burcudur. İkizler burcunun başak burcu ile yaşamda hangi dersleri deneyimleyeceğine bir bakalım. Başak burcu toprak elementinden değişken bir burçtur. İkizler burcu öğrendiklerini aktardığında ve çevresiyle yoğun iletişim içinde olduğunda mutlu olur, başaksa elde edilen bilgileri irdelemek, ayrıştırmak, düzenlemek ister. Başak burcuna göre önemli olan bilginin kullanılabilirliği ve insanlığın hizmetine sunulabilirliğidir. Kullanılamayan ya da işe yaramayan bilginin bir anlamı yoktur ve insan için gereksiz bir yük olmaktan öteye gidemez. Başak burcu ikizlere her bilginin yaşamın sürebilmesi için gerekli olmadığını, önemli olanın faydalı ve geliştirilebilir bilgi olduğunu, bilgiyle insanlığın gelişimine ne şekilde hizmet edildiğini ve yaşamı daha pratik kılanların yaşamın içine katılarak diğerlerinin elenmesini öğretmeye çalışır. Oysa ki ikizler burcu için her bilginin doğru ya da yanlış, faydalı ya da faydasız bir değeri vardır. Merkür tabiatlı bir burç olduğundan da bu alanda doymaz bir meraka sahiptir. Bu karşılaşma da aralarında her iki burç arasında kare açı bulunduğundan elbette ki çeşitli krizlere gebedir. Bu gerilim sonlandığında İkizler burcu gerek yaşamın gerekse öğrenilenlerin anlamlı ve faydalı hale gelmesi bakımından, her bilgiyi gerekli gereksiz öğrenip ortaya dökmektense, belirli bir değere sahip olan bilginin ayrıştırılmasını ve bunun insanlığın gelişimine hizmet etmek için kullanılmasını başak burcundan öğrenecektir.

İkizler burcuyla kare açı yapan ve diğer bir köşeyi tutan burç ise, su elementinden ve değişken niteliğe sahip balık burcudur. İkizler burcunun aksine balık burcu için bazı bilgilerin ille de mantıkla kavranması ve hatta çoğu zaman bilinmesi dahi gerekmez. Bazen sormadan, öğrenmeden tamamen içgüdüsel olarak sezilebilen ve kabullenilen ya da nasıl olduğu ya da nerden geldiği belli olmayan bilgiler vardır, inanç gibi ya da hayaller gibi… Herşeyin mantıklı bir açıklaması olması gerekmez ve herşeyin kökeninde bilginin yatması gerekmez balık burcuna göre. Bu karşılaşma da elbette ki çeşitli krizlere gebedir. Çünkü mantığın ötesindeki bölge ikizler burcunun yabancı olduğu bir bölgedir. Bu karşılaşma iki burç arasında gerilim doğuracak bir başka karşılaşma olacaktır elbette ama tamamlandığında ikizler burcu balıktan yaşamın gelişmesi için elle tutulur, gözle görülür olmayan değerlerin de insanlık için çok önemli olduğunu, bazı zamanlar sormadan, olduğu gibi kabullenmenin herşeyi bilmek kadar huzur getirebileceğini, sözsüz paylaşımların da zaman zaman keyif verebileceğini ve düş gücünün bilginin çoğaltılmasında etkili olabileceğini öğrenecektir.

İkizler burcu yaşamın devamlılığı açısından yay burcuyla bilgiyi evrenselleştirmeyi, başak burcuyla ayıklayarak pratik hale getirmeyi ve balık burcuyla da düş gücünü öğrenecektir.

Değişken burçlar arasındaki karedeki krizi aşmak diğer niteliklere göre daha kolay gerçekleşir, çünkü değişken nitelikteki burçlar değişen koşullara daha çabuk adapte olurlar. Ama burdaki sorun da sürekli değişen şartlar karşısında bir türlü sabit yapıların kurulamamasıdır. Sürekli kayan bir zeminde hareket etmek, durup dinlenemediği için kişiyi fazlasıyla yorabilecektir. Bu da kişinin daha gergin ve huzursuz olmasına sebep olabilecektir.

Yaşam sürecinde elbette ki ikizler burcununda kendisine yardımcı olan çeşitli arkadaşları olacaktır.
İkizler burcunun biraz çabayla anlaşabildiği burçlar aslan ve koç burçlardır.

Ateş elementinden olan bu iki burçtan sabit niteliğe sahip aslan burcu ikizler burcuna, hiç durmadan akan bilginin geçicililiğini kalıcı hale nasıl getirebileceğini ve öğrendiği bilgiden nasıl kalıcı eserler yaratabileceğini öğretecektir.

Gene ateş elementinden olan koç burcu ise öncü olması sebebiyle ikizler burcuna bilgiyle kimliğini nasıl geliştirebileceğini ve sözlerle kimliğini nasıl ortaya koyabileceğini öğretecektir.

İkizler burcunun herhangi bir çaba göstermeksizin anlaştığı burçlar ise kendisi gibi hava elementinden olan terazi ve kova burçlarıdır. Aynı element özelliklerine sahip oldukları için aralarında daha rahat akan enerjiler sözkonusudur. Bu burçlarla da zaman zaman çatışsa da bu dersler ikizler burcunu diğerleri kadar zorlamaz.

Öncü nitelikte olan terazi burcu değişken nitelikteki ikizler burcuna sahip olduğu bilgi ile insan ilişkilerinin nasıl kurulacağını ve sözlerle nasıl hoş paylaşımlar yaşanabileceğini, sabit nitelikteki kova burcu ise aynı düşüncedeki ve bilgi birikimindeki insanlarla nasıl bir araya gelebileceğini öğretecektir.

Peki içten içe boğa burcunu huzursuz ederek dürten burçlar hangileridir:
Bunlardan ikisi boğa burcuyla 150 derecelik açı yapan oğlak ve akrep burçlarıdır. İkizler burcunun bu iki burç yardımıyla öğrenmesi ve deneyimlemesi gereken çeşitli yaşam dersleri olacaktır.
Toprak elementinden ve öncü bir burç olan oğlak burcu disiplinin burcudur. İletişim kurarken bunun iş yaşamına ne şekilde faydalı olabileceğini planlayarak hareket eder. İkizler burcu ise bitmek bilmeyen bir merak duygusu ile çocuksu bir şekilde sürekli yeni bilgiler edinmek ve sürekli iletişim halinde olmak istemesi sebebiyle plansız bir şekilde hareket ettiğinden, oğlak burcunun planlı ve stratejik hareketi ikizler burcunu farkında olmadan gerecektir. Bu yüzden aralarında ikizler burcunun anlamlandıramadığı bir gerilim olacaktır. İkizler burcu bu gerilimli ilişkiden, bilginin disiplinli bir şekilde kullanıldığında başarılı yapılar inşa edilmesine yardımcı olabileceğini öğrenecektir.
İkizler burcunu içten içe huzursuz eden bir diğer burç ise su elementinden akrep burcudur. Akrep burcu kontrollü hareket etmeyi seven, dönüşüme hizmet eden ve bu şekilde güce ulaşmaya çalışan bir burçtur. Aralarında oluşan bu gizli gerilim sonucu ikizler burcu akrep burcundan bilginin güce ulaşmadaki etkisini, sözlerin etkin gücünü ve ve bilginin insanın dönüşümüne nasıl hizmet edeceğini öğrenecektir.

Bütün burçlar ikizler burcunun karşısına çeşitli şekillerde çıkarak, ikizler burcunun gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

İkizler burcunu yaşamı boyunca bir gölge gibi takip eden burç ise boğa burcudur. 12. evde gölgede olan boğa burcu, ikizler burcunu farkında olmadan sessiz bir şekilde dürtükleyip duracaktır. Boğa burcu ikizler burcuna yaşamın sürekliliğinde sürekli iletişimin kendisini yorabileceğini ve arada durup dinlenmesi gerektiğini, ayrıca bilginin güven duygusunu oluşturmasında etkisi olabileceğini ve bilginin yaşam için çok önemli bir değer olduğunu öğretecektir.

Koç burcuyla atılan tohumlar boğa burcuyla toprakta yeşerip, ikizler burcunda bilgiyle devam ederek, yengeç burcuyla duygulara doğru sınırsız bir yolculuğa çıkılacak, aslan burcunda ise yaratmanın keyfine varılacaktır.

Aylin Yabanoğlu

21.10.1966 yılında Trabzon da dünyaya geldim. Çocukluğumda sanata çok fazla meyli ve yeteneği olan biriyken okumaya olan düşkünlüğüm ve gelişmiş bir adalet anlayışına sahip olmam sonucu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Yüksek öğrenimimi 1989 yılında tamamladım. Meslek olarak avukatlığı seçmem sonucu oldukça maceralı bir avukatlık hayatım oldu. Ara verdiğim dönemlerde kendi çapımda şiirlerim, denemelerim, kısa öykülerim ve bazen de resim çalışmalarım oldu. Bu süreçte de manevi dünyayı ve kendimi tanıma arzum yüzünden çıktığım yolculukta astroloji, psikoloji, felsefe derken en sonunda spiritüalizme kadar varan noktada her anım oldukça renkli olaylara sahne oldu.